Mamo, tato już jestem

No i stało się. 9 miesięcy minęło, w twoich ramionach spokojni śpi, nowy człowiek. Tata z radości zapomniał pójść do pracy albo skreśl to, tata musi pamiętać, aby iść do pracy lub zgłosić swoją nieobecność, wykorzystując choć urlop na żądanie. Brak spełnienia tego obowiązku może być podstawą zwolnienia dyscyplinarnego. Ale tu nie o tym, tu o samych dobrych i przyjemnych rzeczach.

Więc staliśmy się rodzicami. Teraz czas sprawić, aby nasz dzidziuś stał się pełnoprawnym obywatelem.
Czyli pierwszą biurokrację w życiu naszego dziecka czas zacząć!

20140604-161004-58204132.jpg


TERMIN
Zgłoszenie urodzenia dziecko należy dokonać w terminie 14 dni od dnia urodzenia. W przypadku urodzenia się dziecka martwego zgłoszenia należy dokonać w terminie 3 dni.

GDZIE
Właściwym urzędem do zgłoszenia urodzenia jest USC miejsca tego zdarzenia, czyli co do zasady (gdyż większość nas rodzi nadal w szpitalach) urząd dzielnicy. Przykładowo rodząc w Szpitalu Św. Zofii w Warszawie, zgłaszamy się do USC na Woli.Jeżeli żadne z rodziców dziecka nie ma miejsca zamieszkania na obszarze właściwości urzędu stanu cywilnego gdzie urodziło się dziecko, wówczas zgłoszenia urodzenia dziecka można dokonać w urzędzie stanu cywilnego miejsca zamieszkania rodziców lub jednego z nich. Jeżeli dziecko urodziło się na polskim statku morskim lub powietrznym, wówczas takie zdarzenie rejestruje się w USC właściwym dla dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

KTO
Do zgłoszenia urodzenia dziecka są obowiązani:

1)    ojciec dziecka albo matka, jeżeli jej stan zdrowia na to pozwala, albo inna osoba obecna przy porodzie;

2)    lekarz albo położna;

3) jeżeli urodzenie dziecka nastąpiło w zakładzie opieki zdrowotnej, do zgłoszenia urodzenia jest obowiązany zakład opieki zdrowotnej.

Zgłoszenie może być dokonane przez pełnomocnika, zgodnie z dyspozycją art. 32 k.p.a. Zgłoszenie urodzenia dziecka powinno nastąpić bez względu na to, czy dziecko urodziło się żywe, czy martwe. W obydwu przypadkach sporządza się akt urodzenia .

FORMA
Zgłoszenia urodzenia dokonuje się ustnie. Akt urodzenia sporządza się na podstawie pisemnego dokumentu otrzymanego w zakładzie opieki medycznej zwanym. Zgłoszenie urodzenia dziecka wystawionego przez lekarza, położną lub zakład opieki zdrowotnej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia.

W sytuacji zgłoszenia  urodzenia dziecka, którego rodzice  pozostają w związku małżeńskim, muszą oni przedstawić odpis skrócony aktu małżeństwa, chyba że akt ten został sporządzony w tym samym USC.

 AKT NIEZNANYCH RODZICÓW
Akt urodzenia dziecka nieznanych rodziców sporządza się na podstawie orzeczenia sądu opiekuńczego.
Sąd opiekuńczy ustala w miarę możliwości miejsce i datę urodzenia dziecka po zasięgnięciu opinii osoby, pod której opieką dziecko się znajduje, nadaje dziecku imię i nazwisko oraz określa, jakie imiona rodziców i ich nazwiska rodowe mają być wpisane do aktu urodzenia. Nazwisko nadane dziecku wpisuje się jako nazwisko jego rodziców. W razie nieustalenia miejsca urodzenia dziecka, za miejsce urodzenia uważa się miejsce znalezienia dziecka.

UPRAWNIENIA RODZICÓW
Elementem władzy rodzicielskiej jest uprawnienie do podejmowania decyzji w istotnych sprawach dotyczących osoby dziecka.
Taką decyzją jest wybór imienia dziecka.
Ogólnie panuje swoboda wyboru imienia dla ich dziecka. Jednak w sytuacji złożenie oświadczenia przez rodziców  wskazujących wyboru więcej niż dwóch imion, imienia ośmieszającego, nieprzyzwoitego, w formie zdrobniałej oraz imienia niepozwalającego odróżnić płci dziecka, kierownik USC może odmówić przyjęcia oświadczenie o treści imienia. W sytuacji kiedy rodzice nie dokonają wyboru imienia  przy sporządzeniu aktu urodzenia – kierownik USC wpisuje jedno z imion zwykle w kraju używanych.

W celu uzyskać opinii, odnośnie możliwości nadania dziecku imienia, można zwrócić się po opinię do Rady Języka Polskiego. Jednak zgodnie art. 12 p. l Ustawy o języku polskim „instytucją opiniodawczo-doradczą w sprawach używania języka polskiego”, co oznacza, iż jej opinie nie są wiążące m.in. dla organów państwowych.

 

ZMIANA IMIENIA
Jeśli z czasem stwierdzimy, iż imię „nie pasuje” do naszego dziecka możemy je zmienić.
Dokonuje się to przez złożenie  oświadczenie przez rodziców  w terminie zawitym 6 miesięcy od dnia sporządzania aktu urodzenia.
Po upływie tego terminu ewentualna zmiana imienia może nastąpić w trybie administracyjnym przy zastosowaniu ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1414 z późn. zm.)

OJCIEC NIEZNANY
W treści aktu urodzenia ujawnia się ojcostwo w trzech przypadkach:
-domniemania ojcostwa
-uznania ojcostwa
-ustalenia ojcostwa w drodze sądowej
Jeżeli nie nastąpiło ustalenie ojcostwa wg powyższych, wpisuje się do akt urodzenia dziecka jako imię ojca – imię wskazane przez przedstawiciela ustawowego dziecka, a w braku takiego wskazania – jedno z imion zwykle w kraju używanych oraz jako nazwisko ojca i jego nazwisko rodowe – nazwisko matki, z odpowiednią adnotacją w rubryce „Uwagi” .Działanie takie ma przesłonić fakt, że ojciec dziecka jest nieznany. Równocześnie w miejscach określających dane ojca (miejsce i data urodzenia, miejsce zamieszkania) nie wpisuje się nic przekreślając je ciągłą linią prostą

 

3 thoughts on “Mamo, tato już jestem

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s